Host?rádky-Rešov
Naposledy aktualizováno: 19.9.2020

připravované akce : 

ve čtvrtek 8. října v 17 hodin v naší knihovně

proběhnou 

Hrátky s pamětí - těšíme se na vás !

a 19. října v 18 hodin se opět přivítáme

s našimi milými Poulíkovými  !

............... 

 

májový výšlap v komorním provedení :-)))

- díky moc za aktivní přístup !!!! 

 

 v pátek v 18 hodin pan Nazarov nám vypráv�?l o Indii -

  knihovna byla zapln�?na do posledního míste�?ka - návšt�?vníci byli až z Uherského Hradišt�?, Vyškova, a ješt�? dál a z K�?enovic .....d�?kujeme - za úžasný cestovatelský zážitek !!! a jsme rádi, že žijeme tady..a važme si toho !

.... 

v pond�?lí se uskute�?nila p�?ednáška o zdraví  -

plno spokojených ú�?astnic odcházelo - dokonce s dáre�?kem !!!!!

d�?kujeme - bylo to velmi zajímavé !!!!v pond�?lí 3. února byla

p�?ednáška o Filipínách s manželi Políkovými

a sešlo se nás moc !!!

Zase jsme obdivovali neskute�?nou pam�?ť a vyprav�?�?ské um�?ní Jani�?ky a vtipné p�?ipomínky Ladika - lahůdka !!!!

d�?kujeme moc !!!! 

 

  akce na Staré ho�?e se vyda�?ila !!!  

 

p�?išel rekordní po�?et ú�?astníků!!!!!!

i �?eská pošta !!!!!!! 

 

 

 

D�?kujeme moc za ú�?ast !!!! už se t�?šíme na kv�?ten !!!!!podívejte se op�?t na fotografie Martina Hájka

https://hajekpnr.rajce.idnes.cz/Tradicni_lednovy_vyslap_z_Hosteradek_2020-01-11/

 

 

 

 

 

 

  25. listopadu byli u nás v knihovn�? Márovi

a bylo nám tu s nimi

v zapln�?né knihovn�? moc dob�?e

- d�?kujeme !!!! 

 termín p�?íští návšt�?vy - 5 listopadu 2020

 ve �?tvrtek se uskute�?nila již t�?etí úžasná p�?ednáška skv�?lého pana inženýra Svobody a 12. b�?ezna p�?íštího roku se můžeme t�?šit na další odtajn�?ní brn�?nského podzemí.

další p�?ipravované akce na p�?íští rok :

3. února Poulíkovi

14. února pan Nazarov 

 

  v pond�?lí - 21. �?íjna

 se akce vyda�?ila jako vždy !!!

Obdivujeme úžasné znalosti, obdivuhodnou pam�?ť, skvostnou slovní zásobu p�?ednášející Jani�?ky -

 

d�?kujeme, milí Poulíkovi

a t�?šíme se na únor !!!!!! 

 minulý pátek bylo v knihovn�? zase hezky a plno - d�?ti hrály deskovky, �?etly si, vybíraly si z nových kniha z vým�?nného fondu z Vyškova..... 

knihovnu navštívily dv�? t�?ídy d�?tí

z naší milé mate�?ské školy !!!!-

promítala jsem o sv. Václavovi a bylo vid�?t,

že je to velmi zaujalo, protože ani nedutaly...

d�?kuji všem za milou návšt�?vu !!!!!  

 

  

 

 

nejen díky rodin�? Ro�?kov�?, ale také rodin�? K�?epelkov�? máme

plno plyšá�?ků - d�?kujeme moc !!!!!!

 

 

p�?ed týdnem v pond�?lí 16. zá�?í jsme p�?ivítali již podruhé pana inženýra Svobodu a byli jsme fascinováni jeho neskute�?nými znalostmi o Brn�?....

 

  Moc d�?kujeme !!!!