Host?rádky-Rešov
Naposledy aktualizováno: 19.9.2020

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho,co máme. Antoine de Saint-Exupéry 

 

   

 

 

 

 

  Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. J.A.Komenský  

fotky z našeho archivu :  

 

 

 

  

 

 

Prožívej tento den, který je ti dán a který se nevrátí -

�?as můžeš bu�? zmarnit nebo n�?�?ím naplnit. H. Haškovcová

  Z historie a sou�?asnosti knihovny:

Ze zdejších obecních a školních kronik se dovídáme, že v roce 1884 byl založen �?tená�?ský spolek, první zmínky o obecní knihovn�? jsou z roku 1922. kdy místní odbor Národní jednoty odevzdal obci knihovnu o 180 svazcích. V roce 1951 byla knihovna p�?est�?hována z t�?etí u�?írny do místnosti na MNV. Knihovna byla dopl�?ována z darů korporací, z obecního rozpo�?tu a z akcí "Koš brambor na kulturu vesnice" a "Snop na kulturu" �?ítal 700 svazků. V lednu 1962 se knihovna p�?ewst�?hovala do nové budovy MNV v 1. poschodí. V kronice za rok 1966 bylo zapsáno, že knihovna působila jednou za 14 dní. V roce 1983nastoupila po paní Polnické do funkce knihovnice Jarmila Urbánková. V té dob�? spadala knihovna pod st�?ediskovou knihovnu ve Slavkov�?, posléze do Otnic a koncem osmdesátých let do k�?enovic. V rove 1985 obdržela �?estné uznání za velmi dobrou práci v oblasti kultury a uznání ONV v sout�?ži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Od 1. dubna 1993 se z�?izovatelem stává obec. Knihovna Karla Dvo�?á�?ka ve Vyškov�? nadále zpracovává knihovní fond, což je pro knihovnici zna�?ná úleva a také je k dispozici vým�?nný fonf, který se za �?as obm�?�?uje.

Od roku2002 má knihovna eviden�?ní �?íslo p�?id�?lené MK �?R, bez n�?hož by KKD nemohla zpracovávat knihy do našeho fondu. V  roce 2004 se knihovna p�?est�?hovala z nevyhovujících prostor budovy O�? do bývalého u�?itelského bytu, který je prostorn�?jší s bezbariérovým p�?ístupem a má výhodu, že je v centru obce. Pro ve�?ejnost jsou k dispozici zdarma dva po�?íta�?e a od roku 2005 je zaregistorvána na www.verejnyinternet.cz. V roce 2006 knihovna získala dotaci na Advance Rapisd Library - grant s názvem Ve�?ejné informa�?ní služby knihoven VISK 3. Všechny knihy jsou zpracovány, opat�?eny �?árovým kódem za vydatné pomoci knihovnic KKD - paní Crhonkové a paní Barové, nástupkyn�? paní Crhonkové a zástupkyni �?editele vyškovské knihovny. Knihovna je ve�?ejnosti p�?ístupná dva dny v týdnu - celkem 8 hodin týdn�? a další dv�? hodiny na agendu kolem knihovny a úklid všech prostor, což p�?esahuje standardy knihoven do 1000 obyvatel. 

V knihovn�?  prob�?hla vým�?na oken a vhcodových dve�?í za plastová a kompletní výmalba. Knihovna velmi prokoukla - moderní okna a barevné st�?ny knihovnu zútulnily.

Velkou snahou knihovnice je, aby se v knihovn�? �?tená�?i a návšt�?vníci cítili dob�?e a v pohod�?. Knihovna má své webové stránky www.knihovnahosteradky-resov.wz.cz, které se neustále aktualizují a našly si své stálé uživatele. Návšt�?vníci stránek si zde mohou prohlédnout fotky z výletů,

 p�?ednášek, besed, výstav a návšt�?vníků knihovny.

Knihovna má svůj facebook.

Snem každé knihovnice je, aby se všichni návšt�?vníci cítili v knihovn�? aspo�? tak dob�?e jako doma :-)) a byli tu rádi.

Pro nejmenší je tu d�?tský koutek, pro v�?tší stoly, ur�?ené pro deskové hry nebo výtvarné dílni�?ky, které tu pro velký zájem opakovan�? probíhaly.  

    vždy usmn�?vavá Jani�?ka 

 

 máme vybavení knihovny -
nábytková sestava, pod televizí, pod knihovnickým pultem,
�?ty�?i stoly
a nové vnit�?ní dve�?e - 
díky dotacím z Jihomoravského kraje !!!!!